eidi_thermansis_korinthos_fourlas_ilektronikoskatalogos_gr